Ýakyn
Ashgabat
Wien
London
New York
Dubai

Täzelikler

  • Baş
  • /
  • Täzelikler

24-01-2021

Polat, aýna, köprüler - Awstriýa kompaniýalary tarapyndan türkmen bazaryna haýsy tehnologiýalar hödürlenýär

Awstriýanyň iri gurluşyk kompaniýalary köpden bäri türkmen paýtagty Aşgabat şäherinde emeli hemra şäherini döretmek taslamasyna işjeň gyzyklanma bildirýärler. Olaryň ýolbaşçylary bu barada Awstriýa-Türkmen jemgyýetiniň Wenadaky ilçihanasynyň kömegi bilen gurnalan döwlet...

20-01-2021

Awstriýa işewirligi Türkmenistanda synag ulgamlarynyň önümçiligini ýola goýmaga taýýardygyny mälim etdi

Hyzmatdaşlyk baradaky düýpli teklipler Awstriýa kompaniýalarynyň ýolbaşçylarynyň Türkmen döwlet edaralarynyň, habar beriş serişdeleriniň we telekeçiligiň wekilleri bilen duşuşygynda aýdyldy. Awstriýa-Türkmen jemgyýeti tarapyndan Wenadaky Türkmenistanyň ilçihanasynyň kömegi bilen gurnalan gepleşikler sişenbe...

14-01-2021

TMT Maslahatçylar Topary resmi taýdan Awstriýa-Türkmen jemgyýetiniň agzalygyna goşuldy

2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-ne Wenada we Aşgabat şäherinde Awstriýa-Türkmen jemgyýeti bilen"Türkmen Maslahatçylar Topary" HJ ("TMT Consulting Group") arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda gol çekilen Ylalaşygyň esasynda Jemgyýet Geňeşi Türkmen Maslahatçylar...

04-12-2020

Aşgabatda we Wenada Türkmen-Awstriýa "Galkynyş" orkestriniň onlaýn konserti geçirildi

Şu gün Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda türkmen paýtagtyny Awstriýanyň paýtagty Wena şäheri bilen birleşdirýän wideoköpri geçirildi. Bu çäre Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlandy hem-de döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa...

14-09-2020

Waagner Biro: Biz Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyzyň üstünliklerine ynanýarys.

Wenada geçirilen Awstriýa-Türkmen Jemgyýetiniň giňişleýin ýygnagynda Türkmenistanyň we Awstriýanyň habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagynda Jemgyýetiň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin Maslahat beriş Geňeşini döretmek hakynda karara gelindi.

01-09-2020

Hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi

2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-ne Awstriýa-Türkmen Jemgyýeti bilen Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasynyň (TSSP) we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) agzasy bolan "Türkmen Maslahatçylar Topary" HJ ("TMT Consulting Group") arasynda hyzmatdaşlyk...

16-01-2020

Türkmenistanyň Söwda-Senagat Palatasynyň agzalygy

TMT Maslahatçylar topary Türkmenistanyň Söwda-Senagat Palatasynyň agzasy boldy.

27-12-2019

Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalygy

TMT Maslahatçylar topary, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy boldy.