Ýakyn
Ashgabat
Wien
London
New York
Dubai

Iş mümkinçilikler

  • Baş
  • /
  • Iş mümkinçilikler
Türkmen Maslahatçylar Topary zehinli we zähmetsöýer adamlary işe çagyrýar. Bu çakylyk diňe tejribeli hünärmenler üçin däl-de, eýsem öz kär ýollaryna täze başlaýanlar üçin hem degişlidir.
Siz göwni açyk adammy? Siz täze akyl bäsleşiklerine taýýarmy? Sizde täze döwrebap çözgütler barmy?
Eger hemme ýokarda agzalanlar Size degişli bolsa, onda bu Siziň Türkmenistandaky işeňňir we höwesjeň toparyň bir bölegi bolmak üçin mümkinçilik pursatyňyzdyr.
Biziň şereketimiz hemişe ösýär we özgerýär, şol sebäpli hem biz täze zähmetsöýer, bilimli we sowatly adamlary biz bilen iş alyşmak üçin çagyrýarys. Biz her bir hünärmene özgermegi we ösmegi mümkinçilikleri dörederis.
Biz Siziň maglumatlaryňyza Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz. internet sahypamyzda garaşýarys.